Stamboom Baars Rhenen

Jurriaen Baers

Persoonskaart

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Jan van Baers ABT 1630 Anneken Juriaens van Nijkamp (Baers) ABT 1635

Partners

Partners Geboortedatum Kinderen
Neeltjen Henricks van der Horst (Baers)

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 1666 Rhenen, Utrecht, Nederland
Doop 21.01.1666 Rhenen, Utrecht, Nederland
Beroep 1689 Rhenen, Utrecht, Nederland Soldaat in de compagnie van Dirk Klerck
Huwelijk 09.04.1693 Rhenen, Utrecht, Nederland
Beroep 08.04.1693 Serg. i.d. comp. v. Kap. Clerck, in garnizoen te Charleroi
Andere gebeurtenis 03.04.1697 Rhenen, Utrecht, Nederland Belijdenis Cunerakerk
Beroep 1698 Rhenen, Utrecht, Nederland Schepen van de stad
Andere gebeurtenis 1702 Verhoor van Henrick Meessen, Otto van Maanen en Maagje Cornelis. Omtrent het huis van Jurriaen Baers, timmerman te Rhenen, heeft Matthijs Visscher, schoelapper te Rhenen, met een kromme sabel in de schede in de hand het jongetje van Peter van Brummen achterna gezeten. Baers heeft geprobeerd dit te voorkomen en liep zelf klappen op.
Andere gebeurtenis BET 1703 AND 1704 Verhoor van Frans van Helden en Johannes Boers, won. Gelderland, Jan van Causteren, Joost de Vrindt, Christoffel Richolt en Jurriaan Baars. Met attestatie van Gerrit van Ede, hospes in de Bok te Rhenen. Of secretaris Cornelis Klerck hen heeft gezegd dat er op het stadhuis brieven berusten rakende hun privilege.
Andere gebeurtenis 18.03.1704 Jurriaen Baers, timmerman, accordeert wegens de kwestie op 5-3-1704 voorgevallen tussen hem en de gevangen Franse officier Ceridet op de straat bij het huis van Antonij Verweij, voor 2 zilveren ducatons mette costen.
Andere gebeurtenis 29.04.1704 Willem Ewitsz en Jacobje Jans wed Geurt Ewits, beide won. Remmerden, consigneren ingevolge de acte heden op de rechtdag bij Jurien Baers en Willem van Middelwijck gepasseerd van het huis en de grutmolen in de Horststraat.
Andere gebeurtenis 11.12.1704 Adriaen Baers accordeert wegens vechten met Geurt van Geer ten huize van Hendrick van IJsendoorn, herbergier te Rhenen, voor 2 ducatons.
Andere gebeurtenis 23.09.1709 Verhoor van Jan van Helden en Wessel van Veldhuijsen over vechten tussen Gerrit van Driel, brouwer te Rhenen, en Jurriaen Baers.
Andere gebeurtenis 07.11.1709 Verhoor van Dirck van Pothuijsen, herbergier in de Grebbe, over ruzie van Gerrit van Driel met Jurriaen Baers.
Andere gebeurtenis 13.12.1709 Verhoor van Henrick Klerck, luitenant reforme, Willem Stenvoort en Aeltje van Papeveld, wed. Henrick van Ijsendoorn, over ruzie van Gerrit van Driel met Jurriaen Baers.
Andere gebeurtenis 15.07.1710 Gerrit van Driel en Jurriaen Baers boete 150 gl wegens vechten.
Andere gebeurtenis 01.11.1710 Verhoor van Willem van Middelwijk, Ewid Aelbertsz over vechten van Jurriaen Baers en Gerrit van Driel. En verhoor van Jan van Helden en Wessel van Veldhuijsen.
Andere gebeurtenis 25.09.1711 Maria van Griethuijsen, huisvrouw van Joost Gerritsz de Bruijn accordeert wegens haar schoonzoon Gerrit van Driel voor 4 ducatons ten aanzien van trencontre tussen hem en Jurriaen Baers op 3-9-1711 ten huize van de wed. Hendrik van Ijsendoorn voorgevallen.
Andere gebeurtenis 04.08.1714 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 11-5-1712. Wouter van der Son is samen met Juriaan Baars geassumeerde voogd over de onmondige kinderen of kleinkinderen en erfgenamen van Willem Hendricksen van der Horst, in leven timmerman te Rhenen, volgens akte van 7-5-1700.
Andere gebeurtenis 18.10.1714 Akte van seclusie van de weeskamer dd. 7-5-1700. Willem Hendricksen van der Horst, timmerman te Rhenen, ziek van lichaam. Hij en zijn overleden vrouw Susanna van der Son, hebben op 2-12-1695 de weeskamer uitgesloten en de langstlevende tot momber gesteld. Naderhand zijn tot voogden aangesteld zijn zwagers Juriaan Baars en Wouter van der Son.
Geloof NH
Beroep Timmerman
Overlijden 22.04.1712 Rhenen, Utrecht, Nederland

Notities

ondertrouw/trouw/proclamatie: 24-03-1693/09-04-1693/-; Jurriaen Baers, jm. won. Charleroi, van Rhenen en Neeltjen Henricks van der Horst, jd. won. Rhenen; Serg. i.d. comp. v. Kap. Clerck, in garnizoen te Charleroi.

Toen hij op 9 april 1693 met Neeltjen Henricks van der Horst trouwde, diende hij als Serg. i.d. comp. v. Kap. Clerck, in garnizoen te Charleroi, waar hij ook woonde. In 1698 soldaat in de compagnie van Dirk Klerck te Rhenen. Er is een document met zijn zegen en handtekening ui 1698. Uit deze stukken blijkt dat hij schepen van de stad Rhenen was. Zij hadden geen kinderen.

Johannes Baars en zijn broer Jurriaen Baars speelde samen met andere Rhenenaren een rol in een weging die de ‘Nieuwe Plooi’ wordt genoemd, De ‘Nieuwe Plooiers’ streefde naar meer inspraak van de ‘borgeren’ en in Rhenen beriepen zij zich op oude documenten waarin deze privileges en vrijdom van tollen werden geregeld. Maar de ‘Oude Plooiers’ wilden uiteraard hun machtsbasis niet afstaan. Dit geschil ontaarde gelukkig niet in een burgeroorlog, maar het zorgde in Rhenen wel voor veel politieke en sociale onrust. Het ging zo ver dat op een bepaald moment de vertegenwoordigers van deze beweging beschuldigd werden van … Sommige van hen zochten hun heenkomen in het toenmalige buitenland. Dat hield in dat zij buiten de provinciegrenzen Utrecht zich schuil hielden. Het geschil liep zo hoog op dat de staten van Utrecht op een gegeven moment twee compagnieën dragonders naar Rhenen stuurde om de rust te bewaren. Naderhand is er amnestie verleend en keerde langzamerhand de kalmte weer terug.

De gebroeders Baars, maar ook de vrouw van Johannes, Johanna Holthuijsen, worden in het boek “Burgers in verzet tegen een regenten-heerschappij - W.F. Wertheim & A.H. Wertheim-Gijse Weenink” diverse keren genoemd. Uit dit boek zijn met betrekking tot de Baarsen een aantal stukjes in chronologische volgorde overgenomen.

Derde request (verzoek) van de burgerij wordt ingediend op 29 juni 1703. De teksten van de eerdere twee requesten zijn zoek en bestaan nu dus niet meer. Dit stuk is door acht personen ondertekend, waaronder Johannes Baars, wieldraaier. In het request wordt gewezen op privilegiën – vrijdommen in inkomsten – van de burgers.

23 juli 1703. In het stadhuis van Rhenen vergadert het Magistraat over de eisen van de ‘Nieuwe Plooiers’. Acht vertegenwoordigers van de burgerij worden binnengeroepen, waaronder Johannes en Jurriaen Baars.

Op 1 augustus 1703 heeft Smissaert, hoofdofficier en schout van Rhenen, een memorie ingediend over ‘insolentien’ die ‘sommige uyt de borgerije gepleeght hebben omtrent de Heeren van de Magistraat deser stadt’. Een aantal van de echte ‘insolentien’ bestonden uit het met geweld tegenhouden van degenen die het stadhuis wilde verlaten. Wat de hoofdofficier verder ter tafel brengt is voor een deel zo gezocht of vaag dat de lezer erbij in de lacht schiet. Zo heeft Johannes Baars over iets dat een schepen op de vergadering zei, opgemerkt: ‘dat is kinderlijk’. Daarentegen is veelzeggend voor de sociale verhoudingen wat de vrouw van deze wieldraaier Baars wordt verweten: ‘Dat omtrent vijf weken geleden de Borgermr. Wijckersloot de Kruisstraat opgaande Joost de Schipper met sijn vrou op de stoepen van sijn huys sittende met het wijff van Johannes Baars; dat hij Borgermr. in het voorbijgaan met het afnemen van zijn hoet haar Ed. beleefdelijck gegroet heeft zeggende ’t wijff van Baars dat de Borgermr. het hoorde: “Dat sijn nu heeren, de borgers sijn nu maar slaven”.

14 en 15 augustus 1703. Uit Rhenen komen verontrustende berichten en er wordt gevraag om ‘de sterke hand’. De Staten van Utrecht besluiten om twee compagnieën dragonders naar Rhenen te sturen.

Op 15 augustus 1703 hebben de Staten van Utrecht een request ontvangen van een aantal burgers, waaronder de burgergecommitteerden Jan van Kausteren, Frans van Helden, Johannes Baars, Joost Bruyn, Christoffel Richold en Jurriaen Baars, met het verzoek om remissie, kwijtschelding en amnestie. Zij bieden aan alle onkosten te betalen en voorts ‘buytenslans te verreysen’. Hier wordt waarschijnlijk het naburige Gelderland mee bedoeld. Verschillende van de ‘Nieuwe Plooiers’ zaten daar al. Zij waren namelijk ondergedoken in het gehucht De Spees aan de zuidelijke Rijnoever tussen Kesteren en Opheusden.

Op 16 oktober 1703 verschijnt de amnestie-publicatie van de Staten van Utrecht waarin de burgergecommitteerden amnestie verleend wordt. Op de lijst staan ook de namen van Johannes en Jurriaen Baars.

Over Johannes Baars lezen we op 15 november 1703: ‘gearresteerd alhier’ vermits in Gelderlant is gaan wonen’. We zouden hier uit op kunnen maken dat Johannes Baars eerst in Wageningen of misschien naar de Betuwe is uitgeweken, daarna (16 oktober) in de amnestie mocht delen en hierop vertrouwend naar Rhenen is teruggekeerd en toen toch werd gearresteerd – zogenaamd omdat hij in Gelderland was gaan wonen.