Stamboom Baars Rhenen

Hendrina Baers

Persoonskaart

Bijkomende namen

Bijkomende namen Naam
Andere naam Baars

Ouders

vader Geboortedatum moeder Geboortedatum
Johannis Baers 1664 Johanna van Holthuijsen (Baers) BET 1660 AND 1664

Persoonsgebeurtenissen

Soort gebeurtenis Datum Plaats Omschrijving
Geboorte 1692 Rhenen, Utrecht, Nederland
Doop 01.01.1693 Rhenen, Utrecht, Nederland
Andere gebeurtenis 03.03.1752 Rhenen, Utrecht, Nederland transporteerd zij 1/4 portie van het tabaksland genaamd 'de Luijsenberg'
Overlijden Overleden

Notities

Dochter van Johannes Baars, Hendrina Baars, verkoopt een stuk van zijn tabaksland. In inventaris stadsarchieven Rhenen 1337-1851, pag 95 staat: “1752 Maart 3. 172xx . Schout en schepenen van Rhenen verklaren, dat Hendrina Baars transporteert aan Gerrit Sandbrink en zijn vrouw Catharina van Venlo 2/ 4 portie of de oostelijke helft van de helft van het tabaksland genaamd de Luysenberg en deel van tabaksschuur buyten


Regest 172.02
3-3-1752
Mr. Gijsbert van Brienen, hooftchout, Hendrik Smissaert borgemeester Cornelis Taats schepen van Rhenen verklaren, dat Hendrina Baars transporteert aan Gerrit
Sandbrink en zijn vrouw Catharina van Venlo 2/4 portie of de oostelijke helft van de helft van het tabaksland genaamd de Luysenberg.

Transcriptie
Wij mr. Geysbert van Brienen, hooft schout, Hendrik Smissaert, borgermeester, en Cornelis Taats, scheepen der stad Rhenen, doen cont en certificeeren mits deesen
dat voor ons gecompareert is d’heer Geysbert van Noort, raad in de vroedschap en scheepen der voorschreven stad als speciale gemagtigde van Hendrina Baars,
meerderjarige dogter wonende binnen Utrecht, volgens procuratie van dato den 25 february 1752 voor den notaris J. van Doorslag en getuygen binnen Utrecht
gepasseert, alhier vertoond, geleesen en geregistreert en verklaerden den comparant, in sijne qualitijd by deesen te cedeeren, transporteeren en in volkoomen
eygendom over te geeven aen en ten behoeven van d’heer Gerrit Sandbrink, raad in de vroedschap en scheepen der meergemelde stadt Rhenen, en Catharina van Venlo, egteluyden, twee vierde portien off de oostelijke afgedeelde helfte van de helfte van seeker stuk tabaxland genaemt den Luysenbergh, groot omtrent in ’t geheel twee mergen met gelyke twee vierde portien van de oostelyke helfte van de
tabaxschuur daer op staende by des comparants principale op den 5e october 1727 gekogt van Johannis van Deventer en Anna Baers, egteluyden, en Geertruyd Baars.
Item nog synes comparants principale portie die sy uyt haer eygen hoofden heeft en competeert in de voorschreven schuur en land gemeen met haaren broeder Jan
Hendrik Baers en nog onverdeelt staende en geleegen buyten de Bergpoort der voorschreven stad Rhenen aan de zuydzeyde van de gemeene weg daer westwaarts
Jan Hendrik Baars met de afgedeelde wederhelfte van ’t voorschreven land en schuur en zuydwaarts de gemeene beneedenweg naast geland en geleegen zijn ofte
wie &c, sijnde vry allodiael goed, niet anders belast off beswaert als met ’s heeren schattingen en gemeene ’s lands ongelden, voorts met sodane geregtigheeden en
servituiten als daer by van ouds en met regt behoorende zijn doende den comparant in sijne voorschreven qualitijd daer van ten behoeven als vooren volkoomen afstand
en vertigt met bekentenisse van voldoeninge der totale coopspenningen, beloften van vrijdinge en waringe als erfccops regtis der stad Rhenenonder verband als na
regten. Toirconden is deesen by ons besegeld en met de signatuure van den secretaris bevestigt opden 3e maart 17c twee en vijftigh.